Vacantes Secretari-Interventor L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja
E-mail Imprimir

Madrid a 19 de enero de 2023.

 

CONVOCATÒRIA I BASES ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA

L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria Interventor, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest lloc de treball té les següents característiques:

 

1.- Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Secretari Interventor

Grup d'accés: Habilitats Nacionals

Nivell: A1

Complement específic anual: 13.000,00 euros

 

2.- Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l’escala d'Administració local amb habilitació de caràcter

nacional, de la subescala Secretari Interventor

 

3.- Funcions del llocs de treball

Les funcions previstes a la normativa específica de l’escala de personal funcionari d'Administració

local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretari Interventor.

 

4.- Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

 

5.- Durada La durada de la comissió de serveis serà d’un any, sense perjudici que es pugui

prorrogar d'acord amb la normativa vigent.

 

6.- Termini de presentació de sol·licituds

Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

 

7.- Participació Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació. Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

8.- Adjudicació Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'emetrà un informe d'idoneïtat de cada aspirant, tenint en compte preferentment

- Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.

- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

 

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional

de les persones candidates.

 

Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d'un/a dels candidats o candidates que serà elevat a l'Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de comissió de serveis.

 

 

Información facilitada el 19 de enero de 2023.

 

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información