Vacantes Tesorero/a Ayuntamiento de Masquefa

Tesorero/a Ayuntamiento de Masquefa

E-mail Imprimir

Madrid a 4 de mayo de 2023.

MUNICIPIO: AYUNTAMIENTO DE MASQUEFA

Nº HABITANTES:  9.000 APROX

DENOMINACIÓN PUESTO Y CATEGORÍA: TESORERO

NIVEL COMPLEMENTO DE DESTINO PUESTO: 26

COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 16.595,16€ BRUTOS ANUALES (14 MENSUALIDADES)

TOTAL RETRIBUCIONES BRUTAS MENSUALES: 45.000€

SITUACIÓN ACTUAL / TIPO DE PROVISIÓN: ACTUALMENTE NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL.

TIPO DE PROVISIÓN: JUBILACIÓN TITULAR ACCIDENTAL EFECTOS 04/07/2023. TIPO PROVISIÓN: COMISION SERVICIOS, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL O ACUMULACIÓN

PERSONA DE CONTACTO:  LAURA OLIVAS LINARES

Tlf. CONTACTO: 937725030

Plazo para presentar solicitudes: 10 días hábiles

 

ANUNCI

El Decret d’Alcaldia 795 de 28/04/2023, ha resolt la publicació de la convocatòria i bases reguladores, segons el següent:

“APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, NOMENAMENT PROVISIONAL O ACUMULACIÓ, EL LLOC DE TREBALL DE TRESORER, SUBGRUP A1, DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA

Fets:

1.- L’Ajuntament de Masquefa té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer, subgrup A1, d’acord amb la comunicació oficial del tresorer accidental titular informant de la seva jubilació a efectes 04/07/2023.

2.- El Ple de la corporació en sessió ordinària de 20 d’abril de 2023, va aprovar la Relació de Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament de Masquefa que comprèn els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual per l’exercici 2023.

3.- La plaça de Tresorer del grup A1, vacant en la plantilla de personal funcionari és tracta d’una plaça regulada en el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i la seva provisió s’ha d’adequar, d’acord amb la normativa reguladora vigent.

Fonaments de Dret:

1.- L’article 92 bis 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que les comunitats autònomes efectuaran, d’acord amb la normativa establerta per l’Administració de l’Estat, els nomenaments provisionals de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, així com les comissions de serveis, acumulacions, nomenaments de personal interí i de personal accidental.

2.- El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, dictat en l’àmbit de les competències que l’article 149/1.14 i 18 de la Constitució atribueix a l’Estat, contempla en el capítol VI del títol II les formes de cobertura no definitives dels llocs reservats.

RESOLC:

Primer.- Aprovar la convocatòria i bases reguladores per proveir el lloc de treball de tresorer del subgrup A1, de l’Ajuntament de Masquefa mitjançant un dels següents sistemes de provisió, a partir del 4 de juliol de 2023:

- Comissió de serveis

- Nomenament provisional

- Acumulació

Segon.- Publicar l’anunci de les bases i de la convocatòria en el tauler d’edictes de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Tercer.- Donar trasllat al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) d’aquest anunci perquè en doni publicitat en el seu web durant el mateix termini que s’estableixin en l’annex de les bases de la convocatòria.

 

ANNEX BASES:

1.- Objecte i característiques del lloc

L’Ajuntament de Masquefa té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Aquest lloc de treball té les següents característiques:

- Nom del lloc: Tresorer

- Grup d’accés: A1

- Complement destí: 26

- Complement específic anual (14 mensualitats): 16.595,16€ (*)

 

(*) El Ple de la corporació de data 20 d’abril de 2023 ha aprovat la Relació de llocs de Treball per l’any 2023, i s’ha iniciat el termini d’exposició pública d’acord amb la normativa vigent.

 

2.- Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l’escala d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la sotsescala intervenció- tresoreria.

En el cas de nomenament provisional serà necessari que el funcionari d’habilitació nacional hagi ocupat un mínim de 2 anys el lloc obtingut per concurs, llevat els casos excepcionals a l’article 49.3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març.

 

3.- Funcions del lloc de treball

Les funcions són les previstes a l’article 5 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

4.- Forma d’ocupació del lloc

El lloc s’ha de proveir per qualsevol de les formes previstes de provisió, d’acord amb la normativa vigent:

- Comissió de serveis

- Nomenament provisional

- Acumulació

 

5.- Durada

La durada màxima dependrà de la forma de provisió que esdevingui, en funció de les sol·licituds presentades i deixarà de produir efectes quan finalitzi el termini que estableixi la normativa o en el moment en què desaparegui qualsevol de les circumstàncies que necessàriament han de concórrer per a la seva adopció.

 

6. Termini de presentació de sol·licituds i publicació

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de l’última publicació de l’anunci i bases, ja sigui la del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) o la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

7.- Participació

Les persones interessades cal que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de la publicació de l’últim dels anuncis indicats en l’apartat anterior.

La sol·licitud es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l’Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A efectes de valorar la idoneïtat de l’aspirant, a la sol·licitud de participació s’haurà d’acompanyar:

 

- Certificat de serveis expedit per la Direcció General de Funció Pública del Ministeri competent o alternativament certificats de serveis prestats.

 

- Documentació acreditativa dels títols i cursos de formació i perfeccionament que s’al·leguin per a la seva valoració.

 

8.- Adjudicació

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’emetrà un informe d’idoneïtat de cada aspirant, tenint en compte preferentment:

 

• Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat

• Estudis i formació específics relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball

• Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les persones candidates.

Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d’un dels candidats que serà elevat a l’Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de provisió que esdevingui finalment, d’acord amb la normativa vigent.”


Información facilitada el 4 de mayo de 2023

 

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información