Vacantes Secretario/a Interventor/a Ayuntamiento de la Torre de Claramunt

Secretario/a Interventor/a Ayuntamiento de la Torre de Claramunt

E-mail Imprimir

Madrid a 2 de octubre de 2023.

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt té la necessitat de cobrir el lloc de de treball Secretàri/ària Interventor/ Tresorer/a, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts en els articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març de 2018 pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Aquest lloc de treball té les següents característiques:

 

1.- Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Secretari/ària Interventor/a

Grup d'accés: A1

Nivell: 26

Complement específic anual: 34.557,60.-€

Jornada: complerta/especial

 

2.- Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l’escala d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de Secretaria Intervenció. També desenvoluparà les funcions de Tresorer/a Així mateix, en el cas del nomenament provisional, el personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, haurà d’haver ocupat un mínim de dos (2) anys en un lloc de treball obtingut per concurs, a excepció que sigui en el mateix ens local.

 

3.- Funcions del llocs de treball

Les funcions previstes a la normativa específica de l’escala de personal funcionari

d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de Secretaria Intervenci

i les funcions de tresoreria.

 

4.- Forma d'ocupació del lloc

Nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en ordre de prioritat i prevalença.

 

5.- Durada

La durada del nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació serà d’un any, sens perjudici que es pugui prorrogar amb la normativa vigent.

 

6.- Data d’incorporació

Primera quinzena d’octubre. Per tant, a determinar la data exacta.

 

7.- Termini de presentació de sol·licituds

Deu (10) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci al BOP o l’e-taulell (l’últim publicat ) .

 

8.- Participació

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l’anunci al BOP o l’e-taulell l’lúltim publicat ). Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

9.- Adjudicació

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'emetrà un informe d'idoneïtat per part del secretari acctal i la responsable del dept de recursos humans, tenint en compte preferentment:

- Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.

- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

 

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les persones candidates. Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d'un/a dels candidats o candidates que serà elevat a l'Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de comissió de serveis.

 

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l’Ajuntament, 1 CP 08789 Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

 

Información facilitada el 29 de septiembre de 2023

 

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información