Vacantes Viceinterventor/a l’Ajuntament de Rubí

Viceinterventor/a l’Ajuntament de Rubí

E-mail Imprimir

Madrid a 2 de octubre de 2023.

L'Ajuntament de Rubí té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Viceinterventor/a, vacant des de del 11 de juliol de 2023, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

D’acord amb el Reial 128/2018 de 16 març i tal com s’estableix a la Nota informativa de la DGAL de 11 de febrer de 2021 es fa publicitat de la vacant al taulell d’anunci de la seu electrònica de l’Ajuntament i es comunica a CSITAL, per tal que tots els interessats que reuneixin els requisits puguin manifestar el seu interès.


Aquest lloc de treball té les següents característiques:

Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Viceinterventor/a general

Grup d'accés: Grup A1

Nivell: 30

Complement específic anual: 51.387,86 €

 

Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l’escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

La Subescala Intervenció-Tresoreria tindrà preferència d'accés.

 

Participació

Les persones interessades caldrà que formalitzin per escrit el seu interès en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Información facilitada el 29 de septiembre de 2023

 

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información