Vacantes Interventora Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Interventora Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

E-mail Imprimir

Madrid a 7 de diciembre de 2023.

 

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA GENÈRICA EN MATÈRIA DE PERSONAL SOBRE PROCEDIMENT PER LA PROVISIÓ TEMPORAL DEL LLOC F001 DE INTERVENCIÓ L’AJUNTAMENT, RESERVAT A PERSONAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL (EXP. 1653423X - Ref. Interna 004-0204/2023)

 

ANTECEDENTS
1. La Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament contempla el lloc de treball F001, Intervenció general, el qual ostenta la Prefectura de la Unitat de Serveis Economicofinancers i de la Secció F0 Intervenció general.
Aquest lloc de treball es reserva a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en la escala d’intervenció-tresoreria, categoria superior, grup A1, nivell de complement de destinació30, amb un complement específic mensual previst en el pressupost de 2023 de l’Ajuntament, per import de 1.975,77 €. Té assignat un règim de dedicació de 40 h/setmanals i un règim especial d’incompatibilitat per a qualsevol activitat.
La RLT estableix com a requisit per a l’acompliment del lloc el nivell mitjà (C1) de coneixements del valencià.
Este lloc de treball es troba sense titular des de fa anys, i ha quedat vacant en els últims concursos de provisió de llocs de treball convocats, proveint-se temporalment mitjançant nomenaments provisionals, comissions de serveis o nomenaments accidentals tal com preveu i permet la normativa vigent (Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.)
2. En data 5 de setembre de 2023, s’ha publicat en el BOE, la Resolució de 30 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. En l’esmentada resolució el lloc d’Intervenció General d’aquest Ajuntament ha quedat novament sense proveir.
No obstant això, en eixa mateixa resolució, a la funcionaria que ha ocupat temporalment el lloc de treball F001 d’Interventora d’este Ajuntament des de la data del 13 de desembre de 2022, mitjançant un nomenament provisional, se li ha adjudicat el lloc de treball de Secretaria, classe 3ª, de l’Ajuntament de Gavarda, cessant en el seu nomenament provisional com a interventora d’este Ajuntament en data 30 de novembre de 2023. (exp.004-0190/2022),
3. Conseqüentment, al quedar vacant el lloc de treball d’Intervenció, s’han iniciat els tràmits per proveir temporalment el lloc F001 d’Intervenció General d’este Ajuntament mentre es fan els tràmits corresponents per la seua provisió definitiva mitjançant la seua inclusió en la convocatòria del pròxim concurs ordinari en 2024.

FONAMENTS JURÍDICS
A) L’art. 48.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, indica que, a part de la provisió definitiva per concurs (que és el sistema previst per aquest lloc de treball d’aquest Ajuntament), les Comunitats Autònomes podran efectuar la cobertura dels llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant nomenaments provisionals, entre altres sistemes.
B) Segons l’art. 49 del citat RD 128/2018, les Comunitats Autònomes podran efectuar nomenaments provisionals a personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional per als llocs vacants a ells reservats, prèvia sol·licitud de la Corporació Local corresponent i conformitat de la persona interessada, o be prèvia sol·licitud de la persona interessada i la conformitat de la Corporació Local.
Per a efectuar aquest nomenament serà necessari l’informe favorable de la Corporació Local on està destinat la persona interessada.
Només podran ser nomenats amb caràcter provisional per a un determinat lloc el personal funcionari que estiga en possessió de l’habilitació i pertanga a la subescala i categoria que, d’acord amb les regles d’aquest reial decret, li corresponguen (en el present cas, escala d’intervenció-tresoreria, categoria superior).
No obstant això, quan no fóra possible la cobertura d’aquest lloc per una persona funcionaria de la subescala i categoria corresponent, circumstància que haurà de quedar acreditada en l’expedient, podrà efectuar-se el nomenament provisional a una persona funcionaria de diferent categoria dins de la subescala i, en el cas que tampoc fóra possible, a persona funcionaria de diferent subescala.
C) L’article 50 del RD 128/2018 en regular la acumulació, disposa que l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma respectiva, en l’àmbit del seu territori, podrà autoritzar els funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que es troben ocupant un lloc de treball a ells reservat, a exercir així mateix en una altra Entitat Local les funcions reservades a la mateixa o una altra subescala o categoria, en els supòsits contemplats per als nomenament provisionals regulats en l’apartat 1 de l’article 49 i pel temps de la seua duració, quan, prèvia sol·licitud de l’Alcalde o President, no haguera sigut possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis, impossibilitat que ha hagut de quedar prou acreditada en l’expedient.
Correspon al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública autoritzar les acumulacions quan excedisquen de l’àmbit territorial d’una Comunitat Autònoma.
L’acumulació s’efectuarà a petició de la Corporació Local, d’acord amb el funcionari interessat i previ informe favorable de l’Entitat Local en la qual es trobe destinat.
Dit això, aquest Ajuntament, vist el volum de treball que comporta i és inherent al lloc F001 d’Interventor, considera que no és convenient informar favorablement ocupar eixe lloc de forma acumulada amb altre lloc d’un altre Ajuntament.
D) En el supòsit que no es puga proveir el lloc F001 d’Intervenció General mitjançant un nomenament provisional tal com s’ha detallat en l’apartat anterior, l’article 51 del RD 128/2018, al regular les comissions de serveis, determina que els òrgans competents de les Comunitats Autònomes podran concedir comissions de serveis a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ja siga de la mateixa o diferent subescala, destinats en el seu propi territori, per a prestar serveis dins d’aquest, a llocs a ells reservats en les Entitats Locals, durant el termini màxim d’un any, prorrogable per un altre igual, quan no haguera sigut possible efectuar un nomenament provisional, impossibilitat que ha hagut de quedar prou acreditada en l’expedient.
Així mateix, els òrgans competents de les Comunitats Autònomes podran atorgar comissions de servei a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional a llocs no reservats de la pròpia Comunitat Autònoma o d’altres Entitats Locals del seu àmbit territorial, durant el termini màxim d’un any prorrogable per un altre igual.
Igualment, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir comissions de servei, entre d’altres, per a ocupar llocs reservats situats en Comunitat Autònoma diferent de la del lloc de procedència, ja siga de la mateixa o diferent subescala o categoria, durant el termini màxim d’un any, prorrogable per un altre igual.
En tots els supòsits anteriors, la comissió de serveis s’efectuarà a petició de l’Administració interessada i previ informe favorable de l’Entitat Local on el funcionari preste els seus serveis.
E) Segons l’art. 52 del citat RD 128/2018, quan no fóra possible la provisió del lloc pels procediments previstos en els articles anteriors del present reial decret, (nomenament provisional, nomenament en comissió de serveis, o acumulació) les Corporacions Locals podran sol·licitar a les Comunitats Autònomes el nomenament, amb caràcter accidental, d’un dels seus funcionaris amb la preparació tècnica adequada i, sempre que siga possible, que pertanga al subgrup A1 o compte amb una titulació universitària. En les Corporacions Locals de més de 5.000 habitants (tal com és el cas) serà un funcionari de carrera pertanyent al subgrup A1.
F) Correspon resoldre aquest assumpte a la Alcaldia Presidència fent ús de les atribucions que li estan conferides amb caràcter general en matèria de personal, en l’article 21.1.h) de la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article 24.d) del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i article 41 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i amb caràcter especial en les Disposicions anteriorment ressenyades.

PART RESOLUTIVA
En vista del que s’ha exposat, esta Regidoria Delegació, actuant per delegació de l’Alcaldia Presidència conferida mitjançant resolució 2304/2023, de 22 de juny i Resolució 2318/2023, de 26 de juny, RESOL:
Primer. Iniciar d’ofici, l’expedient 4-0204/2023 per la cobertura o provisió temporal i no definitiva del lloc de treball F001 d’Interventor/a d’este Ajuntament, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en la escala d’intervenció-tresoreria, categoria superior. El citat lloc té, entre d’altres, les següents característiques:
- Lloc de treball de personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, escala d’intervenció-tresoreria, categoria superior, grup A1, nivell de complement de destinació 30, amb un complement específic mensual previst en el pressupost de 2023 de l’Ajuntament, per import de 1.975,77 €.
- Té assignat un règim de dedicació de 40 h/setmanals i un règim especial d’incompatibilitat per a qualsevol activitat.
- La RLT estableix com a requisit per a l’acompliment del lloc el nivell mitjà (C1) de coneixements del valencià.
Segon. Obrir un termini de presentació de sol·licituds de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Tauler d’Edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament per la presentació de sol·licituds pel personal següent, informant-se posteriorment, i proposant-se el seu nomenament, si fa el cas, segons el següent ordre de preferència:
1. Nomenament provisional:
1.1. Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’Intervenció Tresoreria, categoria superior.
1.2. Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’Intervenció Tresoreria, categoria d’entrada.
1.3. Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de diferent subescala.
2. Nomenament en comissió de serveis.
2.1. Personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ja siga de la mateixa o diferent subescala.
3. Nomenament amb caràcter accidental.
3.1. Personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna pertanyent al subgrup A1, amb la preparació tècnica adequada i titulació universitària.
La sol·licitud es tindrà que presentar per escrit en la seu electrònica de l’Ajuntament o el Registre d’Entrada d’esta administració acompanyada de la documentació acreditativa del compliment de la condició de funcionari que corresponga en cada cas. No obstant això,  també pot presentar-se per qualsevol altre de les formes i mitjans previstos en la normativa vigent de procediment administratiu, essent convenient en eixe cas que es comunique o es remeta per e-mail al departament de RRHH a la direcció Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla una simple copia de la sol·licitud i documentació presentada.
Tercer. Informar desfavorablement la possibilitat de proveir el lloc F001 d’Interventor/a de forma acumulada amb un altre lloc d’un altre Ajuntament tal com preveu o possibilita l’article 50 del RD 128/2018.
Quart. Comunicar aquesta Resolució a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana i al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de la Província de València, als efectes de donar major publicitat a la present resolució.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a la Junta de Personal pel seu coneixement. Signada electrònicament a Tavernes de la Valldigna en la data expressada per la regidoria i pel secretari general de l’Ajuntament, les dades identificatives dels quals queden incorporades a la resolució.

 

 

Información facilitada el 7 de diciembre de 2023

 

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información