Vacantes Tresorer/a de l'Ajuntament de Tarragona

Tresorer/a de l'Ajuntament de Tarragona

E-mail Imprimir

Madrid a 30 de enero de 2024.

 

“ANTECEDENTS
El lloc de treball de tresorer/a de l'Ajuntament de Tarragona, reservat a personal funcionari de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es troba vacant fins a la provisió per persona funcionària amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant concurs ordinari o unitari de llocs de treball reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Per aquest motiu i tractant-se d’una funció necessària i de caràcter reservat, l'Ajuntament de Tarragona té la necessitat de cobrir el lloc de treball de tresorer/a, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel procediment de nomenament provisional o comissió de serveis previstos legalment als arts. 49 i 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, amb les següents característiques:

 

Descripció del lloc de treball:
Nom del lloc: Tresorer/a
Grup d'accés : grup A, subgrup A1
Nivell : 30
Complement específic anual: 84810,88€
Requisits de participació: Aquells previstos per al personal funcionari de carrera d'habilitació nacional amb plaça definitiva de tresorer/a.
Funcions del lloc de treball : Les legalment reservades al lloc de treball de tresoreria en l'art.5 del RD 128/2018 de 16 de març i altra legislació aplicable.
Forma d'ocupació del lloc: Nomenament provisional o comissió de serveis.
Durada: Fins a seva provisió definitiva
Termini de presentació de sol·licituds: Cinc dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona

 

Participació: Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud preferentment en via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través d'un dels canals següents: al registre general de l'Ajuntament o bé a qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Comissió valoració: El secretari general, la vicesecretària general, l’interventor general, el viceinterventor general i el cap de servei de Personal emetran un informe d’idoneïtat motivat de cada aspirant, tenint en compte preferentment:
Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat
Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
Altres aspectes curriculars que pugui aportar l’aspirant.
Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per a verificar el perfil professional de les persones candidates.
Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d’una de les persones candidates, que serà elevat a l’Alcaldia o conseller/a delegat/ada, per tal de cobrir el lloc de treball per qualsevol dels sistemes previstos a l’article 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

 

FONAMENTS DE DRET
Article 84 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.Articles 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règimjurídic del personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.La Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AdministracionsPúbliques, en el seu article 33 regula la tramitació d’urgència dels expedients administratius.Vist que l’article 21 h) i 92 bis de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases deRègim local pel que fa a la competència i als llocs de personal funcionari d’administració localamb habilitació de caràcter nacional.COMPETENCIAÉs competent per a l’adopció d’aquesta resolució la tinenta d’alcalde i consellera de l’àread’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia d’acord amb el decret d’Alcaldia de data 17 de juny de2023, de delegació de competències, sense perjudici de les possibles variacions de delegacióde competències abans de la signatura d’aquesta resolució.PROPOSTA DE RESOLUCIÓPRIMER.- Iniciar procediment i declarar la urgència per a la provisió, mitjançant nomenamentprovisional o comissió de serveis, del lloc de treball de tresorer/a de l'Ajuntament de Tarragona,de conformitat amb la fonamentació i bases transcrites en la part expositiva d’aquestaresolució.Lloc a proveir: Grup/Subgrup A/A1Classificació/Escala/Subescala Func. d’Admin. Local amb Habilitació de caràcternacional/Intervenció-Tresoreria/Classe primeraComplement de Destinació Nivell 30Complement específic anual: 84810,88€Denominació: Tresorer/aSEGON.- Publicar-ho perquè les persones interessades que siguin personal funcionaripertanyent a l'Escala d'Habilitació Nacional, Subescala Intervenció-Tresoreria, sol·licitin en eltermini de 5 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l'anunci a la seuelectrònica de l’Ajuntament de Tarragona, poder participar en la present convocatòria “RECURSOS QUE CABEN CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓSi es vol impugnar aquest acte administratiu, procedeix interposar recurs contenciósadministratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona, o davant del jutjatcontenciós administratiu de la circumscripció de la persona interessada, a la seva elecció,sempre que sigui dins la jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el terminide dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació a la seu electrònica.Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateixòrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació a laseu electrònica.DECRETLa tinenta d’alcalde i consellera de l’àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia que subscriu,RESOL aprovar íntegrament la proposta que antecedeix.

 

 

Información facilitada el 30 de enero de 2024

 

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información